Historia MA TRIZ
Utworzenie oraz rozwój Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ

Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ zostało założone w 1997 roku przez Henryka Altszullera. Stowarzyszenie zostało założone w celu koordynacji rozwoju międzynarodowego ruchu TRIZ. Obecnie jest to najbardziej rozpoznawalny związek specjalistów TRIZ, zarówno w Rosji jak i na całym świecie. W skład MA TRIZ wchodzi 68 publicznych organizacji z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Azji i Australii (zobacz zakładkę „Członkowie MA TRIZ”). Same początki MA TRIZ sięgają natomiast lat 70-90 XX wieku.

Tworzenie infrastruktury ruchu TRIZ

Od początku lat 60 Henryk Altszuller organizował i zarządzał ruchem TRIZ w ZSRR. W latach 70 ustanowił Publiczne Laboratorium Kreatywnej Wynalazczości i Azerbejdżański Publiczny Instytut Kreatywnej Wynalazczości. Szkoły tego typu były również tworzone w innych miastach ZSRR: Leningradzie, Petrozawdosku, Dniepropietrowsku, Czelabińsku, Kiszyniowie, Krasnojarsku, Moskwie, Mińsku, Obnińsku, itd. W latach 70 i 80 seminaria i konferencje TRIZ zaczęły odbywać się regularnie w Nowosybirsku, Miasse, Moskwie i innych miastach. Najczęściej miały jednak miejsce w Petrozawdosku – w latach 1980, 1982, 1985, 1987, 1989. Wszystkie te wydarzenia nie tylko pozwalały na opracowanie mechanizmów TRIZ, ale dawały szansę na utworzenie się społeczności TRIZ.

Pod koniec lat 80 infrastruktura ruchu TRIZ w ZSRR nabrała rzeczywistego kształtu: specjaliści, szkoły, badacze, laboratoria, centra informacyjne (pierwsze w Moskwie, następnie w Czelabińsku), seminaria, konferencje. Tak złożony system zaczął wymagać koordynacji. W tym celu, w 1988 roku utworzono grupę doradczą TRIZ. Lista doradców została opublikowana przez Altszullera w kwietniu 1988 roku w „Sprawozdaniu TRIZ 88” oraz w jego liście „O konsultacjach TRIZ-TRTO”, w którym napisał:

"Praca doradców ma charakter wolontariatu. Po roku, gdy doradcy nabiorą doświadczenia, charakter ten może ulec zmianie."

Rok później, w 1989, utworzone zostało Stowarzyszenie TRIZ.

Stowarzyszenie TRIZ – formalizacja ruchu TRIZ

W 1989 roku konferencja TRIZ odbywała się w Petrozawodsku. Przedstawiciele ruchu TRIZ, z 50 miast ZSRR oraz Turku (Finlandia) uczestniczyli w tym wydarzeniu. Konferencja przekształciła się w zgromadzenie tworzące Stowarzyszenie TRIZ, w którym wzięło udział 139 osób. Henryk Altszuller został wybrany na Prezydenta Stowarzyszenia. Wybrano również Zarząd; wśród jego członków był redaktor magazynu TRIZ oraz opiekun bazy materiałów TRIZ w CHOUNB (Czelabińsk). Magazyn TRIZ został oficjalnym organem prasowym Stowarzyszenia TRIZ.

W 1990 roku Altszuller przeprowadził się z Baku do Petrozawodska razem z najbliższymi współpracownikami ze Stowarzyszenia TRIZ. W 1991 roku Zarząd Stowarzyszenia również przeniósł się z Nowosybirska do Petrozawodska; podmiot prawny został zarejestrowany w Republice Karelii.

Najbardziej aktywni członkowie ruchu TRIZ przyczynili się do stworzenia podwalin pod przyszły rozwój Stowarzyszenia TRIZ.

Stowarzyszenie TRIZ odbyło 4 spotkania i 4 konferencje w Petrozawodsku z Henrykiem Altszullerem na czele, w 1991, 1993, 1995 i 1997 roku. Stowarzyszenie organizowało również seminaria treningowe, rozpowszechniało regularnie listy informacyjne, oraz uzupełniało bazę materiałów TRIZ w CHOUNB. Od 1990 do 1997 roku ukazało się 15 numerów magazynu TRIZ (w 1992 roku Zarząd Stowarzyszenia TRIZ zdecydował utworzyć towarzystwo akcyjne „Protwa-Prin” na bazie wydawnictwa magazynu. Zostało one utworzone w celu zapewnienia możliwości publikacji magazynu – zobacz „Magazyn TRIZ” #3.2.92 (1992 r.).

Utworzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ na bazie Stowarzyszenia TRIZ

Od 1992 roku Stowarzyszenie TRIZ pracowało na utworzeniem Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ. W dniach 17-19 listopada 1992 roku, miało miejsce posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w Petrozawodsku. Postanowiono tam aby:

"T.L. Kuraszowa zmieniła status Stowarzyszenia TRIZ na międzynarodowy, tak szybko, jak to możliwe. W tym celu powinna poprosić o wszystkie potrzebne materiały z zagranicy."

Wprowadzenie tej decyzji zapoczątkowało od 1992 roku w magazynie TRIZ używanie wymiennie dwóch nazw: „Stowarzyszenie TRIZ” oraz „Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ”.

W latach 1993-1994 Stowarzyszenie razem z Prezydentem pracowało nad procedurami rejestracji: przedstawiono wiele dokumentów, porozumień w sprawie Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ i innych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania MA TRIZ. Ze względu na zmiany prawne, strukturalne i w organach zarządzających Stowarzyszeniem, rejestracja zajęła dużo czasu i pracy. W końcu, w 1999 roku, MA TRIZ został oficjalnie zarejestrowany jako organizacja międzynarodowa.

Stowarzyszenie TRIZ ugruntowało drogę do wykonywania czynności, którymi później zajęło się Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ: certyfikacjami, bazą materiałów TRIZ, nośnikami magnetycznymi itd.

„Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ” – spadkobierca „Stowarzyszenia TRIZ”

Mając świadomość potrzeby zmian strukturalnych w Stowarzyszeniu TRIZ, podczas piątego posiedzenia Stowarzyszenia, zadecydowano o utworzeniu Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ. We wrześniu 1997 roku Henryk Altszuller napisał list do wszystkich członków Stowarzyszenia:

"Nadszedł czas, aby uporać się z kwestiami prawnymi. Podczas piątego posiedzenia Stowarzyszenia TRIZ (07.11.1997, w Petrozawodsk) MA TRIZ („Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ”, stowarzyszenie non-profit) został utworzony, zgodnie z nowym prawodawstwem rosyjskim."

Następnie Altszuller opisał strukturę i podstawowe kierunki rozwoju MA TRIZ. Zaplanowano, że MA TRIZ oraz Stowarzyszenie TRIZ będę funkcjonował równolegle w celu zapewnienie czasu na reorganizację strukturalną dla poszczególnych regionów. W tym czasie utworzono regionalną organizację MA TRIZ (zobacz utworzenie „TRIZ-Karelia” (07.02.1997)). Henryk Altszuller został również wybrany na szefa wykonawczego Stowarzyszenia TRIZ, który miał zapewnić codzienne funkcjonowanie organizacji.

Prezydent MA TRIZ, H. Altszuller kontynuował rozwój regionalnych organizacji. W swoim liście (z grudnia 1997 roku) wyjaśnił te sprawy. W lutym 1998 roku Altszuller napisał o utworzeniu 14 regionalnych organizacji i nakazał komisji ożywienie prac nad MA TRIZ, szczególnie nad przyznawaniem certyfikacji i dyplomów w imieniu MA TRIZ.

Istnieje wiele dokumentów mogących dać nam informację o działaniach, w które w tamtym czasie był zaangażowany Altszuller. Przykładowo, 21 lutego 1998 roku, nagrodził V.V. Mitropanowa dyplomem TRIZ Master. W tym celu użył papieru firmowego Stowarzyszenia TRIZ. W tym samym czasie napisał list gratulacyjny do Mitropanowa (luty 1998), gratulując mu w imieniu MA TRIZ. Jasno wynika z tego, że w tym czasie Altszuller pełnił funkcje prezydenta Stowarzyszenia TRIZ jak i MA TRIZ. W marcu 1998 roku zaakceptował, jako prezydent MA TRIZ, program kursów szkoleniowych. W maju 1998 roku Altszuller napisał, że praca nad tworzeniem organizacji regionalnych posuwa się do przodu; stworzył również szczegółową instrukcję na temat przyznawania przez MA TRIZ certyfikacji i dyplomów. We wrześniu 1998 roku, tuż przed swoją śmiercią, przygotował swój ostatni list w imieniu MA TRIZ. Opisał tam szczegółowe wymagania dla certyfikacji i dyplomów MA TRIZ, oraz dostarczył listę nominowanych do otrzymania dyplomów TRIZ Master. List ten został przekazany przez V.N. Żurawlewą do dalszego rozesłania. Wszystkie przyznane dyplomy TRIZ Master zostały wydrukowane na papierze firmowym MA TRIZ i podpisane przez Altszullera i sekretarz MA TRIZ Komarczewą.

We wrześniu 1998 roku wszyscy uczniowie Altszulera zgromadzili się w Petrozawodsku, aby się z nim pożegnać. Zdecydowali się na kontynuacją pracy, którą rozpoczął, a także na podtrzymywanie pamięci o nim. MA TRIZ ustanowił Światowy Dzień TRIZ, który przypada co roku na dzień 15 października, czyli dzień urodzin Altszullera. Oficjalna rejestracja MA TRIZ również posuwała się do przodu. W dniu 16 września 1999 roku, Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ zostało oficjalnie zarejestrowane w Departamencie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

W 1999 roku powstało porozumienie dotyczące przejęcia działalności Stowarzyszenia TRIZ przez MA TRIZ, zgodnie z którym cała intelektualna oraz inna własność została przeniesiona ze Stowarzyszenia TRIZ do MA TRIZ.

MA TRIZ od zawsze dokonywał wszelkich starań aby zachowywać związek z dziedzictwem pracy Altszullera. W 2003 MA TRIZ, zgodnie z tą ideą, opublikował książkę Henryka Altszullera „Znaleźć pomysł”.

W 2003 roku, w Petrozawodsku, została odsłonięta pamiątkowa tablica, w domu, w którym mieszkał Altszuller.

Członkowie MA TRIZ również świadczą od odziedziczeniu przez MA TRIZ spuścizny Stowarzyszenia TRIZ. Pomaga to koordynować ruch TRIZ z całego świata. W chwili obecnej nie mi innej publicznej organizacji, z tak rozwiniętą strukturą i autorytetem pozwalającym na rozwój TRIZ na świecie.

MA TRIZ dziś

W przygotowaniu.