Jak zostać specjalistą

Przepisy MA TRIZ odnośnie Wielostopniowej Certyfikacji dla użytkowników oraz specjalistów TRIZ

1. Wstęp

1.1. Niniejsze przepisy zostały stworzone w zgodzie ze statutem MA TRIZ, rekomendacjami twórcy TRIZ H. Altszullera oraz decyzjami Kongresu MA TRIZ.

1.2. Przepisy zostały zatwierdzone przez Prezydium MA TRIZ i zostają wcielone w życie po podpisaniu ich przez Prezydenta MA TRIZ.

1.3. Poprawki i zmiany wprowadzane do niniejszych przepisów przez pojedynczych członków MA TRIZ lub organizacji będących członkami MA TRIZ powinny być przedstawione Radzie Wiedzy i Metodologii. Prezydium MA TRIZ zamieszcza poprawki i zmiany w niniejszych przepisach w oparciu o rekomendację Rady Wiedzy i Metodologii. Poprawki i zmiany w niniejszych przepisach wchodzą w życie po zatwierdzeniu ich przez Prezydenta MA TRIZ.

1.4. Poziom kompetencji i kwalifikacji specjalistów TRIZ powinny być zgodne wymogami MA TRIZ, określanymi przez obecne przepisy. Treść obecnych przepisów oraz procedur certyfikacyjnych znajduje się na oficjalnej stronie MA TRIZ.

2. Postanowienia Ogólne

2.1. System szkolenia użytkowników oraz specjalistów Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań zawiera pięć stopni zatwierdzonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ (MA TRIZ). Podział na poszczególne stopnie jest spowodowany chęcią wywołania wzrostu profesjonalizmu wśród osób zajmujących się TRIZ, jak również stworzenia najlepszych warunków dla dokładnego określania wartości poszczególnych specjalistów dla potencjalnych klientów zainteresowanych usługami TRIZ.

2.2. Poziomy podzielone są na dwie kategorie – użytkownicy (stopnie 1-3, zaświadczenia) i specjaliści (stopnie 4-5, certyfikacje).

2.3. Pierwsze trzy stopnie odzwierciedlają poziom wiedzy TRIZ. Czwarty i piąty stopień odzwierciedlają efektywność poczynań kandydata na polu TRIZ.

2.4. Osoby, które podjęły kurs TRIZ zgodnie z wymaganiami i standardami certyfikacyjnymi na 1 stopień posiadają wiedzę o podstawowych pojęciach TRIZ oraz posiadają wiedzę o miejscu TRIZ w systemie innowacyjności.

Osoby, które podjęły kurs TRIZ zgodnie z wymaganiami i standardami certyfikacyjnymi na 2 stopień, uzyskują umiejętności wykorzystywania głównych narzędzi TRIZ.

Osoby, które podjęły kurs TRIZ zgodnie z wymaganiami i standardami certyfikacyjnymi na 2 i 3 stopień potrafią użyć zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów w swojej głównej sferze działalności.

Osoby, które obroniły pracę na 4 stopień i określane są jak specjaliści 4 stopnia, posiadają umiejętność używania TRIZ w sferach, które nie są główną sferą ich działalności ale możliwe jest w nich zastosowanie TRIZ (łącznie z realizacją zamówień od osób fizycznych lub klientów korporacyjnych); są zaznajomieni z rozwojem TRIZ wykraczającym poza wiedzę TRIZ wymaganą dla specjalistów 3 stopnia i są w stanie zastosować tę wiedzę w praktyce; są w stanie uczyć TRIZ, zgodnie z wymogami MA TRIZ.

Osoby, które obroniły pracę na 5 stopień, są określane jako specjaliści 5 stopnia oraz są w stanie niezależnie określać problemy i rozwiązywać je poprzez użycie TRIZ; są zaangażowani w teoretyczny oraz praktyczny rozwój w obszarze TRIZ, rozwój naukowej teorii TRIZ, łącznie z rozwojem metodologicznych podstaw TRIZ, narzędzi do analizy problemów, syntezy rozwiązań problemów wynalazczych, itd.; rozszerzają praktyczne zastosowanie TRIZ.

Załącznik 1: „Standard wiedzy TRIZ”

Bardziej szczegółowy opis wymagań dla 4 i 5 stopnia jest podany w Załączniku 2: „Warunki uzyskania certyfikatu 4 stopnia TRIZ” oraz w Załączniku 3: „Warunki uzyskania najwyższego stopnia certyfikacji TRIZ (TRIZ Master)”.

2.5. Proces certyfikacyjny jest organizowany i przeprowadzany przez Radę Wiedzy i Metodologii i przez zatwierdzonych przedstawicieli, którzy składają raport Radzie; rezultaty tej pracy są zatwierdzane przez Prezydenta MA TRIZ.

2.6. Członkowie Rady Wiedzy i Metodologii są wybierani pośród osób, które posiadają 4 lub 5 stopień, przez Prezydium MA TRIZ i są zatwierdzani przez Prezydenta MA TRIZ.

(Załącznik 4: „Warunki przyjęcia do Rady Wiedzy i Metodologii”)

2.7. Lokalne Stowarzyszenia – członkowie MA TRIZ, członkowie Prezydium MA TRIZ, członkowie Rady Wiedzy i Metodologii i ich przedstawiciele są objęci zakazem wykorzystywania zasobów MA TRIZ przy rozpowszechnianiu jakiejkolwiek innej formy certyfikacji specjalistów TRIZ, która nie są częścią systemu certyfikacji MA TRIZ, bez uzyskania zgody Prezydium MA TRIZ.

Do zasobów MA TRIZ zalicza się: zasoby finansowe, własność intelektualną, zasady i przepisy MA TRIZ, stronę internetową MA TRIZ, logo MA TRIZ oraz jakikolwiek inny element objęty prawami autorskimi MA TRIZ, w szczególności wyglądu certyfikatów.

2.8. W przypadku złamania punktu 2.7.:

- lokalna organizacja zostaje wyrzucona ze struktur MA TRIZ bez możliwości powrotu.

- członek Prezydium MA TRIZ i/lub członek Rady Wiedzy i Metodologii MA TRIZ zostaje pozbawiony członkostwa.

- Licencja reprezentanta Rady Wiedzy i Metodologii zostaje cofnięta.

3. Zaświadczenia dla 1,2 i 3 stopnia

3.1. Zaświadczenia dla stopni 1-3 są wystawiane przez wykładowców w szkoleniu stacjonarnym lub korespondencyjnym i są podparte odpowiednimi dokumentami szkoleniowymi ukazującymi rezultaty szkolenia i udowadniającymi je, według określonej procedury. Jeżeli kandydaci na 2 lub 3 stopień certyfikacji nie posiadają poprzedniego stopnia, uzyskanie zaświadczenia musi być poprzedzone sprawdzeniem wiedzy i umiejętności odpowiadającym poprzednim stopniom.

3.2. Zatwierdzeni przedstawiciele Rady Wiedzy i Metodologii odpowiedzialni za zaświadczenia (od tego miejsca zwani „zatwierdzonymi przedstawicielami”) odpowiadają za lokalne sprawy związane ze stopniami 1-3 certyfikacji. Ich decyzje są zatwierdzane przez Radę Wiedzy i Metodologii MA TRIZ.

(Załącznik 5: „Warunki dla uzyskania prawa do reprezentowania Rady Wiedzy i Metodologii MA TRIZ, dla stopni zaświadczeń 1-3”.)

(Załącznik 6: „Formularz aplikacyjny dla kandydata starającego się o status zatwierdzonego przedstawiciela Rady Wiedzy i Metodologii MA TRIZ, odpowiedzialnego za stopnie zaświadczeń 1-3”.)

3.3. Osoba chcąca uzyskać certyfikację musi wybrać zatwierdzonego przedstawiciela, do którego musi dostarczyć formularz zaświadczenia oraz zestaw wymaganych dokumentów. Wyboru można dokonać według informacji zamieszczonych w sekcji Zatwierdzeni Przedstawiciele na oficjalnej stronie MA TRIZ. Rada Wiedzy i Metodologii, na prośbę osoby certyfikowanej, może dokonać zmiany Zatwierdzonego Przedstawiciela przeprowadzającego proces przyznawania zaświadczenia.

(Załącznik 7: „Formularz wyboru zatwierdzonych przedstawicieli ze strony internetowej MA TRIZ”.)

3.4. Osoba chcąca przejść proces zaświadczający musi dostarczyć formularz aplikacyjny i zestaw wymaganych dokumentów do wybranego Zatwierdzonego Przedstawiciela. W oparciu o otrzymane dokumenty, Zatwierdzony Przedstawiciel określa poziom gotowości kandydata na deklarowany przez niego poziom. Jeżeli aplikujący jest gotowy, Zatwierdzony Przedstawiciel ustala termin egzaminu oraz dostarcza informacji odnośnie warunków płatności za jego/jej usługi.

(Załącznik 8: „Zestaw dokumentów dostarczanych przez kandydata do certyfikatu MA TRIZ”.)

4. Certyfikacja dla stopni 4 i 5.

4.1. Proces certyfikacyjny jest określony w Załączniku 2: „Warunki uzyskania certyfikatu 4 stopnia TRIZ” oraz w Załączniku 3: „Warunki uzyskania najwyższego stopnia certyfikacji TRIZ (TRIZ Master)”.

4.2. Jedynie osoba posiadająca 3 stopień certyfikacji TRIZ ma prawo ubiegać się o certyfikat 4 stopnia. Jedynie osoba posiadająca 4 stopnie certyfikacji TRIZ ma prawo ubiegać się o certyfikat 5 stopnia.

4.3. Certyfikacja dla stopni 4 i 5 winna być oparta o rezultaty uzyskane przez aplikanta w trakcie wykonywania różnych aktywności, brania udziału w konferencjach i konkursach, przygotowywania publikacji, instrukcji, tworzenia wynalazków, świadczenia usług konsultacyjnych itd. Działalność publikacyjna może być oparta zarówno na opisie rozwiązanych problemów jak i kwestiach teoretycznych oraz metodologicznych. Materiały publikowane w biuletynie MA TRIZ „TRIZ Journal”, w czasopismach oznaczonych jako „Rekomendowane przez MA TRIZ”, dodatkowo również publikacje na stronie internetowej MA TRIZ, mogą być uznane jako publikacje związane z certyfikacją (mogą zostać potraktowane jako dodatek do rekomendowanej listy). Decyzja odnośnie certyfikacji podjęta jest na bazie jakości przedstawionej przez kandydata dysertacji. Za pracę dysertacyjną można również uznać łączny wkład pracy w obszarze TRIZ aplikanta. Praca dysertacyjna jest poddawana recenzji, a następnie rekomendowana do obrony przez Radę Wiedzy i Metodologii.

4.4. Decyzja o przyznaniu certyfikacji MA TRIZ 4 stopnia podejmowana jest przez Radę Wiedzy i Metodologii i wchodzi w życie wraz z zatwierdzeniem jej przez Prezydenta MA TRIZ. Przewodniczący Rady Wiedzy i Metodologii powinien przedstawiać listę nowych specjalistów 4 stopnia Prezydentowi MA TRIZ, co sześć miesięcy. Informacja ta jest również publikowana w Biuletynie w dziale zaświadczeń i certyfikacji.

4.5. Dla 5 stopnia certyfikacji Przewodniczący Rady Wiedzy i Metodologii przedstawia, zatwierdzoną przez Prezydium MA TRIZ, listę Członków Komitetu Dysertacyjnego, liczącą nie mniej niż 7 oraz nie więcej niż 12 osób. Decyzja o przyznaniu aplikantowi 5 stopnia certyfikacji podejmowana jest przez Komitet Dysertacyjny MA TRIZ. Szczegóły pracy Komisji są przedstawione w „Warunkach uzyskania najwyższego stopnia certyfikacji TRIZ (TRIZ Master)”.

4.6. Decyzja o przyjęciu aplikanta w poczet specjalistów 4 lub 5 stopnia, oparta o sumę jego doświadczenia w obszarze TRIZ, zaproponowanego przez Radę Wiedzy i Metodologii lub Komitet Dysertacyjny podejmowana jest przez Prezydium MA TRIZ i wchodzi z życiem w momencie zaakceptowania jej przez Prezydenta MA TRIZ.

5. Dostępność informacji o poziomach certyfikacji i odpłatności za procedurę certyfikacyjną

5.1. Informacja odnośnie certyfikatów wprowadzona jest do bazy danych osób certyfikowanych przez MA TRIZ. Z graficznym wyglądem certyfikatu, a także informacjami umieszczanymi w nim można zapoznać się w Załączniku 9: „Formularze Certyfikacji”.

5.2. Informacje odnośnie certyfikacji publikowane są na stronie internetowej MA TRIZ, Newsletterze MA TRIZ oraz Biuletynie.

5.3. Koszt recenzji przedstawionych materiałów i wydana certyfikatu MA TRIZ jest określany przez Prezydium MA TRIZ, które może, po rozważeniu sytuacji osoby aplikującej, zmienić wymagania finansowe.

(Załącznik 10: „Lista cen procedur certyfikacyjnych”).

6. Kontrola wiedzy i umiejętności

6.1. Wyznaczeni przedstawiciele korzystają z określonych narzędzi kontroli wiedzy certyfikowanej osoby (zadania testowe, odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie problemów, prace semestralne i kursowe i tym podobne), zgodnych ze standardami TRIZ. Odbiegająca od zatwierdzonej przez MA TRIZ metoda kontroli wiedzy, stosowana przez Zatwierdzonego Przedstawiciela, musi zostać obroniona przez niego/ją przed Radą Wiedzy i Metodologii. Powinna ona spełniać wymogi obecnych Przepisów. W zależności od wyniku obrony, alternatywny system kontroli wiedzy może zostać zaakceptowany przez Radę Wiedzy i Metodologii MA TRIZ jako metoda stosowana przez tego Zatwierdzonego Przedstawiciela.

(Załącznik 11: „Wymagania dla prac semestralnych i kursowych”).

(Załącznik 12: „Zalecana literatura TRIZ”).

7. Załączniki (w języku angielskim)

Załącznik 1: "Standard wiedzy TRIZ"

Załącznik 2: "Warunki uzyskania certyfikatu 4 stopnia TRIZ"

Załącznik 3: "Warunki uzyskania najwyższego stopnia certyfikacji TRIZ (TRIZ Master)"

Załącznik 4: "Warunki przyjęcia do Rady Wiedzy i Metodologii"

Załącznik 5: "Warunki dla uzyskania prawa do reprezentowania Rady Wiedzy i Metodologii MA TRIZ, dla stopni zaświadczeń 1-3"

Załącznik 6: "Formularz aplikacyjny dla kandydata starającego się o status zatwierdzonego przedstawiciela Rady Wiedzy i Metodologii MA TRIZ, odpowiedzialnego za stopnie zaświadczeń 1-3"

Załącznik 7: "Formularz wyboru zatwierdzonych przedstawicieli ze strony internetowej MA TRIZ"

Załącznik 8: "Zestaw dokumentów dostarczanych przez kandydata do certyfikatu MA TRIZ"

Załącznik 9: "Formularze Certyfikacji"

Załącznik 10: "Lista cen procedur certyfikacyjnych"

Załącznik 11: "Wymagania dla prac semestralnych i kursowych"

Załącznik 12: "Zalecana literatura TRIZ"

Załącznik 13: "Dyplom trenera TRIZ"

Załącznik 14: "Struktura pracy na 5 stopień"

Załącznik 15: "Dyplom TRIZ Master"

Załącznik: "16 Lista cen za licencje umożliwiające certyfikowanie"